Kursen vill ge insikter i skammens teologiska problematik och utmana till reflektioner kring teologins kontextualisering när människor snarare brottas med skam- än skuldproblematik. Studenten ges möjlighet att i mötet med litteraturen själv kritiskt reflektera över olika beskrivningar av skam och teologiska svar på skammens problematik, samt att träna förmågan att formulera och argumentera för egna ställningstaganden.