Courses


Available courses

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i Gamla testamentets innehåll, historiska bakgrund och omvärld samt grundläggande färdigheter i exegetisk metod.

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i bibelhebreiska samt förståelse för det språkliga studiets roll vid exegetisk textanalys.

Kursen syftar till att orientera den studerande i aktuell forskning kring Jesus från Nasaret med ett vetenskapligt, historiskt studium av Jesu ord och gärningar. 

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

* redogöra för och kritiskt granska vetenskapsteoretiska metodiska problemställningar med anknytning till studien av den historiske Jesus.

* beskriva utvecklingen och brottningspunkter i aktuell forskning om Jesus.

* skildra Jesu budskap, anspråk och gärningar i dialog med aktuell forskning.

* självständigt analysera, skriftligt och muntligt presentera och diskutera valda specialområden i evangelierans skildring av Jesus från Nasaret.

Kursen syftar till (1) att orientera den studerande i hermeneutisk teori och analys från en rad olika perspektiv, (2) att fördjupa den studerandes kunskap om historiskkritisk exegetisk metod, och (3) att rusta studenten för att tillämpa även andra postmoderna exegetiska metoder.

Lärare: Klas Lundström

Kursen syftar till att studenter ska bli förtrogen med olika teologiska och strategiska missionella modeller för församlingsarbete, samt att kritiskt kunna granska och värdera dessa.Lärare: Klas Lundström


Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för kristendomens historia från antiken till idag samt svensk kyrkohistoria ca 830-1700 e Kr.  Fokus ligger på de kristna kvinnor och män i kyrkans historia och den inre dynamik och yttre kontext som format olika kyrkors och samfunds historiska särdrag i Europa och Nordamerika.


HL 250 och HL 455 är båda sommarkurser.

Examinerande lärare: Klas Lundström.

Kursen syftar till att ge teoretiska och praktiska verktyg för ledarskapsutveckling in9om församling och kyrka. Kursdeltagarna tränas i kritiskt och konstruktivt ledarskapstänkande.

Att studenten tillägnar sig en översiktlig förståelse av diakonins teologi och historiska arbetsformer, en förståelse för viktiga sociala problem i Sverige idag och några nutida modeller för diakoni och integrationsarbete, samt en förmåga att förstå olika typer av själavårdskontexter.

Kursen syftar till att ge teoretisk kunskap om retorik och tal i allmän och kyrklig kontext och praktisk grund i allmän muntlig framställning.

Kursen syftar till att utveckla studentens kompetens, förmåga och förhållningssätt att teologiskt reflektera kring homiletik och liturgik i en svenskkyrklig kontext.

Kursen syftar till att ge teoretisk kunskap om retorik och tal i allmän och kyrklig kontext och praktisk grund i allmän muntlig framställning.


Denna kurs behandlar främst olika spiritualitetstraditioner i Svenska kyrkan. Även förkunnelse i svenska kyrkan samt sekulariseringens utmaning för Svenska kyrkan behandlas.

Denna kurs är en introduktion i relationen  mellan naturvetenskap och kristen tro. Kursen ges på två nivåer, där den studerande - förutsatt att formella förkunskaper finns - kan välja att tentera den på valfri nivå.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

·         översiktligt beskriva den historiska relationen mellan naturvetenskap och kristen teologi – samsyn och problem

·         ange i grunddrag naturvetenskapens och teologins arbetssätt och filosofiska förutsättningar

·         visa på viktiga teologiska perspektiv i kristen skapelsetro

·         analysera några viktiga skärningspunkter i debatten mellan naturvetenskap och kristen teologi


Kursens syftar till att ge studenterna förutsättning för att på ett integrerat sätt förstå och kunna tolka en kyrkas teologi i dess konsekvenser för kyrkans verksamhet och människors vardagsliv – exemplet Svenska kyrkan i dagens svenska samhälle.

Kursen har ett fokus på miljö, mat och klimat, olika teologiska perspektiv på detta, kyrkliga uttalanden samt kyrkligt miljöarbete.

Introduktionskurs i religionsfilosofi

Kursen vill ge en förståelse för postmodernitetens utmaningar till kristen dogmatik samt församlingsstrategi, samt en överblick över olika strategier för att anta postmodernitetens utmaningar. Studenten ges möjlighet att i mötet med litteraturen kritiskt reflektera över olika vägval samt träna förmågan att formulera och argumentera för egna ställningstaganden. Kursens huvudperspektiv är systematiskt teologiskt.

Kursen syftar till att ge en allmän introduktion i EFS historia, ideologi och teologi. Särskild uppmärksamhet ägnas åt frågeställningar EFS arbetar med idag.


Syfte

Kursen (SD 101) syftar till grundläggande förståelse och analys av dogmatikens inledningsfrågor samt av centrala kristna läror.Syfte: Att på ett integrerat sätt förstå och kunna tolka en kyrkas teologi i dess konsekvenser för kyrkans verksamhet och människors vardagsliv - exemplet Svenska kyrkan i dagens samhälle.

Lärare: Tomas Nygren, Klas Lundström, Lars-Göran Sundberg, Torbjörn Aronson

Lärare: Leif Nordenstorm, Klas Lundström

Lärare: Torbjörn Larspers, Leif Nordenstorm, Tomas Nygren

Här finns ett arkiv över godkända kandidatuppsatser f.o.m. 2008.

Kandidatuppsats inom ämnesområdena: exegetik, systematisk teologi, historisk och praktisk teologi.

Kandidatuppsats inom ämnesområdena: exegetik, systematisk teologi, historisk och praktisk teologi.

Lärare/handledare i historisk-praktisk teologi: Klas Lundström, Torbjörn Larspers, Lars-Göran Sundberg, Staffan Grenstedt

Lärare/handledare i exegetik: James Starr, Beth Elness-Hanson

Lärare/handledare i systematik: Tomas Nygren

Kursens syfte är att framställa och offentligt försvara en vetenskaplig uppsats samt opponera på en annan sådan uppsats. Inriktning på uppsatsen är valfri och kan göras inom exegetisk teologi, systematisk teologi eller historisk praktisk teologi. Detta är en introduktionskurs i att skriva uppsats.

Kursen syftar till att ge fördjupande kunskaper om vetenskaplig teori och metod inom exegetik, historisk praktisk och systematisk teologi.

Kursen syftar till att ge fördjupande kunskaper om metoder och forskningslinjer inom teologi.

Valbar programkurs

Kursen syftar till att ge en ökad medvetenhet om samverkande musik och teologi.

Pastoral profiltermin

Kursen går på halvfart under hela terminen.

Temavecka 2017 om bibelutläggande predikan

Pastoral professionsförberedande kurs ingående i den integrerade prästutbildningen. Kan läsas som fristående kurs.

Studenten ska fördjupa sin homiletiska analysförmåga och homiletiska färdighet.

Kursen syftar till att ge den studerande tillfälle att tillämpa homiletiska och teologiska kunskaper i en kristen gemenskap.

Målet för den pastoralteologiska kursen "praxisterminen", är att genom övningar, föreläsningar, diskussioner, grupparbeten och redovisningar samla ihop och finjustera teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter för att förbereda prästkandidaterna för yrkeslivet som präster.

Gestaltning av text och några liturgiska moment.

Liturgisk sång, psalmkännedom

Psalmkunskap och sångröstutveckling

Syftet med PK 405 är att utveckla studentens kompetens, förmåga och förhållningssätt som reflekterande homilet och liturg i samspelet med andra anställda och ideella medarbetare i ett svenskkyrkligt sammanhang.

Mentorsgrupp distans själavård årskurs 1

Mentorsgrupp åk 1 distans