Kurser


Tillgängliga kurser

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i bibelhebreiska samt förståelse för det språkliga studiets roll vid exegetisk textanalys.

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i Gamla testamentets innehåll, historiska bakgrund och omvärld samt grundläggande färdigheter i exegetisk metod.

Lärare: Klas Lundström

Kursen syftar till att studenter ska bli förtrogen med olika teologiska och strategiska missionella modeller för församlingsarbete, samt att kritiskt kunna granska och värdera dessa.Lärare: Klas Lundström


Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för kristendomens historia från antiken till idag samt svensk kyrkohistoria ca 830-1700 e Kr.  Fokus ligger på de kristna kvinnor och män i kyrkans historia och den inre dynamik och yttre kontext som format olika kyrkors och samfunds historiska särdrag i Europa och Nordamerika.


Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig en grundläggande kunskap om missionens globala historia, teologiska utgångspunkter, samt nutida metoder och förhållningssätt. 

 Kursen belyser även kristen mission ur ett antal perspektiv: mission som mötet mellan kristendom och andra religioner, kyrkornas arbete kring fattigdom, social rättvisa och miljöansvar. Kursen som helhet syftar till att utveckla reflexion kring dagens mångreligiösa och mångkulturella samhälle.


Kursen syftar till att ge teoretisk kunskap om retorik och tal i allmän och kyrklig kontext och praktisk grund i allmän muntlig framställning.

Kursen syftar till att utveckla studentens kompetens, förmåga och förhållningssätt att teologiskt reflektera kring homiletik och liturgik i en svenskkyrklig kontext.

Kursen syftar till att ge teoretisk kunskap om retorik och tal i allmän och kyrklig kontext och praktisk grund i allmän muntlig framställning.


Lärare: Tomas Nygren, Klas Lundström, Lars-Göran Sundberg

Lärare: Leif Nordenstorm, Klas Lundström

Lärare: Leif Nordenstorm, Klas Lundström

Lärare: Torbjörn Larspers, Leif Nordenstorm, Tomas Nygren

Kursen vill ge en förståelse för postmodernitetens utmaningar till kristen dogmatik samt församlingsstrategi, samt en överblick över olika strategier för att anta postmodernitetens utmaningar. Studenten ges möjlighet att i mötet med litteraturen kritiskt reflektera över olika vägval samt träna förmågan att formulera och argumentera för egna ställningstaganden. Kursens huvudperspektiv är systematiskt teologiskt.

Kursen syftar till att ge en allmän introduktion i EFS historia, ideologi och teologi. Särskild uppmärksamhet ägnas åt frågeställningar EFS arbetar med idag.


Syfte

Kursen (SD 101) syftar till grundläggande förståelse och analys av dogmatikens inledningsfrågor samt av centrala kristna läror.Syfte: Att på ett integrerat sätt förstå och kunna tolka en kyrkas teologi i dess konsekvenser för kyrkans verksamhet och människors vardagsliv - exemplet Svenska kyrkan i dagens samhälle.

Kandidatuppsats inom ämnesområdena: exegetik, systematisk teologi, historisk och praktisk teologi.

Kursens syfte är att framställa och offentligt försvara en vetenskaplig uppsats samt opponera på en annan sådan uppsats. Inriktning på uppsatsen är valfri och kan göras inom exegetisk teologi, systematisk teologi eller historisk praktisk teologi. Detta är en introduktionskurs i att skriva uppsats.

Kandidatuppsats inom ämnesområdena: exegetik, systematisk teologi, historisk och praktisk teologi.

Temavecka 2017 om bibelutläggande predikan

Pastoral professionsförberedande kurs ingående i den integrerade prästutbildningen. Kan läsas som fristående kurs.

Studenten ska fördjupa sin homiletiska analysförmåga och homiletiska färdighet.

Kursen syftar till att ge den studerande tillfälle att tillämpa homiletiska och teologiska kunskaper i en kristen gemenskap.

Målet för den pastoralteologiska kursen "praxisterminen", är att genom övningar, föreläsningar, diskussioner, grupparbeten och redovisningar samla ihop och finjustera teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter för att förbereda prästkandidaterna för yrkeslivet som präster.

Gestaltning av text och några liturgiska moment.

mentorsgrupp

Liturgisk sång, psalmkännedom

Psalmkunskap och sångröstutveckling

Syftet med PK 405 är att utveckla studentens kompetens, förmåga och förhållningssätt som reflekterande homilet och liturg i samspelet med andra anställda och ideella medarbetare i ett svenskkyrkligt sammanhang.

Mentorsgrupp distans själavård årskurs 1

Mentorsgrupp åk 1 distans