Courses


Available courses

Kursen syftar till att orientera den studerande i aktuell forskning kring Jesus från Nasaret med ett vetenskapligt, historiskt studium av Jesu ord och gärningar. 

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

* redogöra för och kritiskt granska vetenskapsteoretiska metodiska problemställningar med anknytning till studien av den historiske Jesus.

* beskriva utvecklingen och brottningspunkter i aktuell forskning om Jesus.

* skildra Jesu budskap, anspråk och gärningar i dialog med aktuell forskning.

* självständigt analysera, skriftligt och muntligt presentera och diskutera valda specialområden i evangelierans skildring av Jesus från Nasaret.

Syftet med kursen är att orientera studenten i de tidiga kristna texter som ingår i samlingen De apostoliska fäderna. Läsning av såväl primärkällor som aktuell forskning ger studenten inblick i och kunskap om dessa viktiga skrifter, den socio-kulturella situation i vilken de tillkom och utvecklingen av den kristna rörelsen under det andra århundradet.


Access this Moodle page to get texts for the Hebreiska språk lunch.

Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig en grundläggande kunskap om missionens globala historia, teologiska utgångspunkter, samt nutida metoder och förhållningssätt. 

 Kursen belyser även kristen mission ur ett antal perspektiv: mission som mötet mellan kristendom och andra religioner, kyrkornas arbete kring fattigdom, social rättvisa och miljöansvar. Kursen som helhet syftar till att utveckla reflexion kring dagens mångreligiösa och mångkulturella samhälle.


Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

·         analysera utvecklingsfaser i Tanzanias historia och kyrkohistoria

·         beskriva och analysera några viktiga drag i relationerna mellan traditionell religion, islam och kristendom i Tanzania.

·         analysera och jämföra några kontextuella teologier i Tanzania.


Lärare: Torbjörn Larspers

Kursen syftar till att studenter ska bli förtrogen med olika teologiska och strategiska missionella modeller för församlingsarbete, samt att kritiskt kunna granska och värdera dessa.Kursen syftar till att ge teoretiska och praktiska verktyg för ledarskapsutveckling in9om församling och kyrka. Kursdeltagarna tränas i kritiskt och konstruktivt ledarskapstänkande.

HL 250 och HL 455 är båda sommarkurser.

Examinerande lärare: Klas Lundström.

Att studenten tillägnar sig en översiktlig förståelse av diakonins teologi och historiska arbetsformer, en förståelse för viktiga sociala problem i Sverige idag och några nutida modeller för diakoni och integrationsarbete, samt en förmåga att förstå olika typer av själavårdskontexter.

Skulden och skammens problematik ur kyrkans själavårdsperspektiv

Kursen avser att ge insikter i skammens och skuldens teologiska och psykologiska problematik samt reflektera över hur dessa fenomen tar sig uttryck i olika livskontexter. Studenten ges möjlighet att i mötet med litteraturen själv kritiskt reflektera över olika beskrivningar av skam och skuld samt förankra en själavårdspraxis utifrån ett integrerat teologiskt och psykologiskt perspektiv.

Kursen syftar till att ge vidgad kunskap om hur grundläggande relationssystem, med särskild hänsyn till äktenskapets och familjens dynamik, fungerar i en församlingskontext.

* Teologisk bas

* Historiska drag

* Dynamiken i ett funktionellt / dysfunktionellt system

* Salutogent arbete


Systematikerseminarium ht 2021 innehåller kurserna 

  • SD 451 Lutherska klassiker (15 hp)
  • SD 455 Skammens teologiska problematik (7,5 hp)
  • SD 461 Calvins teologi (7,5 hp) Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse av Augsburgska bekännelsens innehåll samt dess läromässiga och historiska kontext 


Välkommen till denna litteraturkurs "Tro och etik i diakonalt arbete", SH 205s. 

Kursen syftar till att utveckla den studerandes förmåga att beskriva, analysera och värdera lärofrågor och etiska frågor som är relevanta i diakonalt arbete.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

  • Sammanfattande redogöra för den kristna troslärans innehåll
  • Redogöra för och kritiskt värdera olika ställningstaganden i några teologiska frågor med relevans för diakonalt arbete.
  • Sammanfattande redogöra för etikens innehåll
  • Redogöra för och kritiskt värdera olika ställningstaganden i några etiska frågor med relevans för diakonalt arbete.


Kursen ger en sammanfattning av Martin Luthers teologi som även innehåller några av hans egna texter

Kursen vill ge kunskaper i nutida luthersk teologi. Studenten ges möjlighet att i mötet med litteraturen själv kritiskt reflektera över olika vägval samt träna förmågan att formulera och argumentera för egna ställningstaganden.

Introduktion i teologisk etik

Kursen har ett fokus på miljö, mat och klimat, olika teologiska perspektiv på detta, kyrkliga uttalanden samt kyrkligt miljöarbete.

Denna kurs behandlar främst olika spiritualitetstraditioner i Svenska kyrkan. Även förkunnelse i svenska kyrkan samt sekulariseringens utmaning för Svenska kyrkan behandlas.

Introduktionskurs i religionsfilosofi

Välkommen till uppsatsseminarier vt 2022. Här finner ni centrala dokument och här gör ni inlämningen av era uppsatser. Sidan uppdateras efter hand och behov. 


Syfte

Kursen (SD 101) syftar till grundläggande förståelse och analys av dogmatikens inledningsfrågor samt av centrala kristna läror.Kursen vill ge en förståelse för postmodernitetens utmaningar till kristen dogmatik samt församlingsstrategi, samt en överblick över olika strategier för att anta postmodernitetens utmaningar. Studenten ges möjlighet att i mötet med litteraturen kritiskt reflektera över olika vägval samt träna förmågan att formulera och argumentera för egna ställningstaganden. Kursens huvudperspektiv är systematiskt teologiskt.

Denna kurs behandlar några olika typer av teologiska traditioner, spiritualiteter och andlig vägledning inom Svenska kyrkan.

Efter kursens slut förväntas den studerande kunna beskriva och analysera olika traditioner i Svenska kyrkan, identifiera och kritiskt jämföra olika modeller för andlig vägledning inom Svenska kyrkans och EFS spiritualitet och relatera dessa till dogmatisk reflektion.

Kursen syftar till att ge en allmän introduktion i EFS historia, ideologi och teologi. Särskild uppmärksamhet ägnas åt frågeställningar som EFS arbetar med idag.

Denna kurs är en introduktion i relationen  mellan naturvetenskap och kristen tro. Kursen ges på två nivåer, där den studerande - förutsatt att formella förkunskaper finns - kan välja att tentera den på valfri nivå.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

·         översiktligt beskriva den historiska relationen mellan naturvetenskap och kristen teologi – samsyn och problem

·         ange i grunddrag naturvetenskapens och teologins arbetssätt och filosofiska förutsättningar

·         visa på viktiga teologiska perspektiv i kristen skapelsetro

·         analysera några viktiga skärningspunkter i debatten mellan naturvetenskap och kristen teologi


Lärare: Leif Nordenstorm

Lärare: Torbjörn Larspers, Leif Nordenstorm, Tomas Nygren

Kursen syftar till att ge översikt av islams historia, tro och livsmönster. Kursen syftar till ge en översikt av den samiska förkristna religionen.

Här finns ett arkiv över godkända kandidatuppsatser f.o.m. 2008.

Kursen syftar till att ge fördjupande kunskaper om metoder och forskningslinjer inom teologi.

Kursen syftar till att ge fördjupande kunskaper i teori och metoder inom praktisk teologi.  

Valbar programkurs

Kursen syftar till att ge en ökad medvetenhet om samverkande musik och teologi.

Praktik i Svenska kyrkan

Temavecka 2017 om bibelutläggande predikan

Pastoral professionsförberedande kurs ingående i den integrerade prästutbildningen. Kan läsas som fristående kurs.

Studenten ska fördjupa sin homiletiska analysförmåga och homiletiska färdighet.


Webbplatsnyheter

Tillägg veckans info!

by Maria Landälv -

Hej!

Vill även berätta om 
Roseniusdagen: 9 februari kl. 13.00-18.30 i Lötenkyrkan
Fokus för dagen är John Stott liv, teologi och betydelse. 
Medverkande: Lars Dahle, Klas Lundström, Olof Edsinger, Stefan Gustavsson och Kerstin Oderhem
Mer information kommer längre fram.

/Maria Landälv

Veckans info!

by Maria Landälv -

Hej!

Hemafton sista anmälan idag 6 maj!
Skynda skynda att anmäla dig till Hemafton nu på tisdag 10 maj om du inte redan gjort det! Skriv upp dig på anslagstavlan eller maila carljohan.bjorkman@johannelund.nu 

Särskilt stöd/kurslitteratur:
Om du är i behov av inläst litteratur, måste du själv anmäla det.  Maila till biblioteket@johannelund.nu Andra önskemål av särskilt stöd för studier, tex läs- och skrivsvårigheter, lämnas till studierektor@johannelund.nu 

Äta och fika utomhus på Johannelund
Info från EFS: "Härligt nu att sitta ute och fika och äta. Dörren som går direkt från matsalen till gräsmattan är inte kopplad till vårt övervakningssystem och är därmed en säkerhetsrisk i fråga om att obehöriga kommer in i lokalerna. Dessutom är det dåligt både för gräsmatta och golv innanför dörren att denna dörr används som passage in i huset. Därför kommer vi att stänga denna dörr. Istället har vi ordnat så att dörren vid receptionen inte är låst under fika- och lunchtid. Det gör det enklare att även med fullastade händer gå/backa ut genom dörrarna då det räcker att bara putta på dem för att komma ut. Detta gäller kl 09.55-10.45, 12.00-13.15 samt 14.30-15.30. 

Trädgårdsmöbler. Vi har nu ställt fram dessa men för att vi inte ska bli av med dem behöver vi låsa fast dem varje kväll. Låset till möblerna kommer öppnas innan fm-fikat och efter em-fikat låser vi igen. Den som tar fram en stol/bord ansvarar för att ställa tillbaka dem. Tack för samarbetet här!"

Biskopen måndag 9 maj:
Missa inte biskopen Johan Tyrberg som kommer på besök. 09.20-10.20 är han här.

Johannelund söker ekonomichef - känner du någon som vill söka?!
Vi tar hjälp av er studenter för att hitta rätt person för tjänsten. Tipsa alla lämpliga du känner. Läs mer om tjänsten här: https://www.johannelund.nu/2022/04/johannelund-soker-ekonomichef-80-100/

Det var allt för den här gången. Trevlig helg.
/Maria Landälv